KIEROWCA MECHANIK

kierowca mechanik

KIEROWCA MECHANIK  832201

Prezentacja zawodu na YouTube:

https://youtu.be/pv_ABrUvIJg

KWALIFIKACJA

TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego

Zawód kierowca mechanik jest zawodem gwarantującym pracę w dużych przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych. Ostatnie badania wskazują, że na rynku pracy brakuje kierowców zawodowych. Zawód ten gwarantuje dobre zarobki, możliwość dalszego rozwoju, kontakt z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznym oraz międzynarodowe środowisko pracy.

kierowca mechanik

Kierowca mechanik:

·         organizuje stanowisko pracy z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, bhp, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska,

·         planuje optymalną trasę przejazdu,

·         kieruje samochodem lub zespołem pojazdów,

·         prowadzi dokumentację przewozową,

·         wykonuje czynności regulacyjne i naprawcze środków transportu drogowego,

·         prowadzi dokumentację

·         wykonanej obsługi lub naprawy środków transportu drogowego.

Praca kierowcy mechanika polega na bezpiecznym przewozie osób lub rzeczy. Kierowca mechanik wykonuje również czynności mające na celu utrzymanie środka transportu w dobrym stanie technicznym przez cały okres jego eksploatacji. W przypadku wystąpienia awarii środka transportu podczas jazdy podejmuje się jego naprawy zgodnie z przewidzianą technologią lub wzywa specjalistyczny zespół naprawczy, gdy naprawa przekracza jego umiejętności i dostępny sprzęt techniczny, zabezpieczając jednocześnie odpowiednio miejsce zatrzymania pojazdu. Przed przystąpieniem do wykonania zadań związanych ze świadczeniem usług przewozowych kierowca mechanik sprawdza stan techniczny pojazdu, jego niezbędne wyposażenie oraz potrzebną dokumentację. Świadczy usługi w przewozach krajowych lub międzynarodowych. Dba o bezpieczeństwo własne, przewożonych osób, ładunków oraz innych użytkowników drogi. Udziela pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych. Kierowca mechanik wykonuje jazdy próbne po naprawach pojazdu. Zabezpiecza pojazd przed uruchomieniem przez osoby niepowołane oraz przewożony ładunek przed zniszczeniem lub kradzieżą. Prowadzi niezbędną dokumentację w zakresie realizacji zadań przewozowych oraz obsługowo-naprawczych.

ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY!
Patron ZSME
Lista Pracodawców
Partnerzy ZSME | Lista Pracodawców

Kontakt

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych | 41-9O2 Bytom | pl. Jana III Sobieskiego 1
Dyrektor: dr Ireneusz Szpara
Wicedyrektor: mgr Grabowska Katarzyna
Kierownik szkolenia praktycznego: mgr inż. Aldona Hanke
Zastępca kierownika szkolenia praktycznego: mgr Arkadiusz Krawczyk
32 281 97 63
zsme@zsmebytom.pl

Social Media

Skip to content