Skip to content

Wyprawka szkolna na rok szkolny 2013/2014

Pomoc jest skierowana do uczniów :

  • klas II zasadniczej szkoły zawodowej i technikum ;

– kryterium dochodowe rodziny – nie przekraczające kwoty 456 zł netto na osobę.
– dla rodzin nie spełniających kryterium dochodowego w szczególnej sytuacji (ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, macierzyństwo, wielodzietność, zdarzenia losowe, sytuacja kryzysowa – w tych sytuacjach pomoc przyznawana się na podstawie decyzji dyrektora szkoły)

  • słabowidzących;
  • niesłyszących;
  • uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znaczącym;
  • uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z nich jest niepełnosprawność wymieniona powyżej;

Wyżej wymienieni musza posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy:


– złożyć wniosek do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014.
– wniosek składa rodzic, opiekun prawny, rodzic zastępczy, oraz nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba za zgoda przedstawiciela ustawowego.
– do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów ( zamiast niego można przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pienieznych w formie zasiłku stałego lub okresowego MOPR)
– kopie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ( nie wymaga się wtedy zaświadczenia o zarobkach)
– w razie ubiegania się o pomoc z kryterium pozadochodowego – należy dołączyć uzasadnienie.
Termin składania wniosków upływa: 06 wrzesnia 2013
Rodzice ( opiekunowie prawni) dokonują zakupu podręczników.
Zwrotu kosztów dokona dyrektor szkoły po przedłożeniu dowodu zakupu.
(faktura VAT imienna na ucznia, rodzica, opiekuna prawnego)

Wysokość dofinansowania:
– 390 zł dla uczniów klasy II zasadniczej szkoły zawodowej, kryterium dochodowe i pozadochodowe zsz, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w zsz.
– 445 zł dla uczniów klasy II technikum, kryterium dochodowe i pozadochodewe technikum, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w technikum.

    Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

    Skip to content