Skip to content

Szkoła dla Rodziców – PPP

Serdecznie zapraszamy Rodziców na najbliższe spotkanie „Szkoły dla Rodziców”, które odbędzie się 2 marca 2022 o godzinie 16.00 na platformie Microsoft Teams.
Temat spotkania:„Jak wspierać dziecko w wyborze szkoły i zawodu”
Spotkanie poprowadzą doradcy zawodowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu Joanna Świerczek i Wojciech Żywczok.
Link do spotkania jest dostępny na naszej stronie internetowej www.ppp.bytom.pl (w zakładce aktualności), facebooku poradnianym oraz poniżej:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmFjN2Y3OWEtZjk3Mi00YmVkLWEwOGMtMGI2MjljNWJiY2Vk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272cd0f4b-f830-42c2-8fcf-389059977eb2%22%2c%22Oid%22%3a%22f2b993b0-1e2a-4890-bd06-0d6f8e8888ee%22%7d
W ramach spotkania proponujemy wykład tematyczny, dyskusję a po spotkaniu każdy zainteresowany uczestnik będzie miał możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącymi. Udział w spotkaniu „Szkoły dla Rodziców” jest bezpłatny, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenie.
Wojciech Żywczok – dyrektor
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
41-902 Bytom, plac Klasztorny 2
tel. 32 2817413, 32 2819405/06
www.ppp.bytom.pl

    Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

    Skip to content