Skip to content

Szkoła dla rodziców PPP

Serdecznie zapraszamy Rodziców na najbliższe spotkanie „Szkoły dla Rodziców”, które odbędzie się 2 lutego 2022 o godzinie 16.00 na platformie Microsoft Teams.

Temat spotkania:

„Znaczenie nowoczesnej technologii w rozwoju mowy dziecka”

Spotkanie poprowadzą logopedzi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu, specjaliści z zakresu neurologopedii Małgorzata Hylińska i Monika Cieślik .

Link do spotkania jest dostępny na naszej stronie internetowej www.ppp.bytom.pl (w zakładce aktualności), facebooku poradnianym oraz poniżej:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDIyODdjZjQtNGJjMS00OGJkLWJhMjItNTE1OGVmODc1N2U5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272cd0f4b-f830-42c2-8fcf-389059977eb2%22%2c%22Oid%22%3a%22f2b993b0-1e2a-4890-bd06-0d6f8e8888ee%22%7d

W ramach spotkania proponujemy wykład tematyczny, dyskusję a po spotkaniu każdy zainteresowany uczestnik będzie miał możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącymi. Udział w spotkaniu „Szkoły dla Rodziców” jest bezpłatny, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenie.

    Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

    Skip to content