Skip to content

punktacja

Zasady punktacji i kwalifikowania kandydatów
do klasy 1-szej szkoły ponadgimnazjalnej

 1. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia:
Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna
Język polski dopuszczający – 0 punktów 19 punktów
dostateczny – 9 punktów
dobry – 13 punktów
bardzo dobry – 16 punktów
celujący – 19 punktów
Matematyka dopuszczający – 0 punktów 19 punktów
dostateczny – 9 punktów
dobry – 13 punktów
bardzo dobry – 16 punktów
celujący – 19 punktów
Zajęcia techniczne dopuszczający – 0 punktów 19 punktów
dostateczny – 9 punktów
dobry – 13 punktów
bardzo dobry – 16 punktów
celujący – 19 punktów
Informatyka dopuszczający – 0 punktów 19 punktów
dostateczny – 9 punktów
dobry – 13 punktów
bardzo dobry – 16 punktów
celujący – 19 punktów
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 5 punktów
Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez Kuratora Oświaty

 • za jeden tytuł – 10 punktów
 • za dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty
12 punktów
Inne szczególne osiągnięcia – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Kandydat może uzyskać maksymalnie 5 pkt.

Uwaga: W przyznawaniu punktów za szczególne osiągnięcia ucznia – sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyjmuje się zasadę przyznawania punktów za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie.

 

5 punktów

I miejsce lub tytuł
laureata – 5 pkt.

II miejsce lub tytuł
finalisty – 4 pkt.

III miejsce lub
wyróżnienie – 3 pkt.

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza
(wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum)
2 punkty
Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę punktów za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum :

 język polski:

dopuszczający:  5 punktów

dostateczny:    10 punktów

dobry:              15 punktów

bardzo dobry:  20 punktów

celujący:          25 punktów

matematyka:

dopuszczający:  5 punktów

dostateczny:     10 punktów

dobry:              15 punktów

bardzo dobry:  20 punktów

celujący:          25 punktów

informatyka:

dopuszczający:  5 punktów

dostateczny:     10 punktów

dobry:              15 punktów

bardzo dobry:  20 punktów

celujący:          25 punktów

zajęcia techniczne:

dopuszczający:  5 punktów

dostateczny:     10 punktów

dobry:              15 punktów

bardzo dobry:  20 punktów

celujący:          25 punktów

Egzamin gimnazjalny 100 punktów
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

 • język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
 • historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
 • matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
 • przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
 • język obcy nowożytny – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent. *

maksymalnie 20 punktów

maksymalnie 20 punktów

maksymalnie 20 punktów

maksymalnie 20 punktów

maksymalnie 20 punktów

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów
* Uwaga: W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

 

 

 

 

 1. O zakwalifikowaniu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma uzyskanych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 2. Listę przyjętych kandydatów ustala się w kolejności wg. liczby uzyskanych punktów aż do wyczerpania miejsc.
 3. Kandydaci zakwalifikowani do klasy pierwszej w poszczególnych typach szkół ponadgimnazjalnych są zobowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole po ogłoszeniu list zakwalifikowanych. Potwierdzenie woli składa się przez dostarczenie oryginałów świadectw ukończenia gimnazjum i oryginałów zaświadczeń
  o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 

  Skip to content