Skip to content

Nauczanie indywidualne od 1 czerwca w mechaniku/samochodówce

Konsultacje dla tegorocznych maturzystów – obowiązują te same zasady bezpieczeństwa; harmonogram ustalają nauczyciele z zainteresowanymi abiturientami.

Konsultacje indywidualne od 1 czerwca nie zastępują nauczania zdalnego.

Datę, godzinę i formy pracy uczeń ustala w kontakcie z nauczycielem każdego przedmiotu, z którego jest zainteresowany udziałem w konsultacjach indywidualnych.

Kontakt ucznia z nauczycielem jest możliwy przez dziennik elektroniczny lub w inny, przyjęty w czasie nauczania zdalnego sposób.

Konsultacje od 1 czerwca prowadzone są zgodnie z planem lekcji, co pozwala na uniknięcie kolizji pomiędzy terminami konsultacji indywidualnych a lekcjami z pozostałych przedmiotów w nauczaniu zdalnym.

Maksymalna wielkość grupy to 12 uczniów w klasie z zachowaniem 2 metrowych odstępów.

Zasady wchodzenia, pobytu, uczestnictwa w konsultacjach indywidualnych oraz wyjścia ze szkoły określone są w procedurach umieszczonych poniżej.

Wszyscy mają obowiązek stosowania się do poniższych procedur:

Procedury przychodzenia, pobytu i wychodzenia ze szkoły

Procedury zachowania bezpieczeństwa w czasie konsultacji i egzaminów zewnętrznych

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia

    Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

    Skip to content