Skip to content

Kolejny projekt unijny dla uczniów ZSME: Moc doświadczenia-staże uczniów w nowoczesnej firmie

17129_Logotypy_POKL_UE_kolor

W  okresie  od  1  kwietnia  2014  r.  do  30  czerwca  2015r.  w  Zespole  Szkół  Mechaniczno-Elektronicznych będzie realizowany projekt „Moc doświadczenia-staże uczniów w nowoczesnej firmie”.
Uczestnicy projektu odbędą u pracodawców po 150 godzin stażu w ramach spawania metodami MIG/MAG, TIG, MMA,  otrzymają wymagany przepisami strój roboczy, odbędą szkolenie BHP i badania lekarskie w tym zakresie. Za odbyty staż otrzymają certyfikat o ukończenia stażu oraz wynagrodzenie 1500,00 zł.

„Moc doświadczenia-staże uczniów w nowoczesnej firmie”

Ogłoszenie z dnia 15 marca 2014 r.
o naborze na stanowiska personelu projektu
pn.„Moc doświadczenia-staże uczniów w nowoczesnej firmie”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
1. Koordynatora projektu -80 h/mc
2. Księgowa projektu – 30 h/mc
3. Specjalista ds. rekrutacji, ewaluacji i rozliczeń – 30 h/mc

Wymagania od kandydatów na stanowisko koordynatora projektu:
NIEZBĘDNE:
a) wykształcenie : wyższe ekonomiczne
b) Doświadczenie na stanowisku koordynatora projektu
Inne:
– doświadczenie w realizacji projektów dla szkolnictwa zawodowego,
– biegła znajomość obsługi komputera ( pakiet Office, Internet),
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
– brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

DODATKOWE:
– doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z przygotowaniem, programowaniem, wdrażaniem programów, szczególnie współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
– umiejętność bezkonfliktowej i twórczej pracy w zespole,
-zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia,
– inicjatywa w podejmowaniu decyzji,
-dynamika i aktywność w działaniu;
– odporność na stres.
Wymagania od kandydatów na stanowisko księgowej projektu:

NIEZBĘDNE
a) wykształcenie : wyższe ekonomiczne
b) Doświadczenie w rozliczaniu finansowym projektów
INNE
1. – doświadczenie w realizacji projektów dla szkolnictwa zawodowego,
2. – biegła znajomość obsługi komputera ( pakiet Office, Internet),
3. – pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4. – brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. – cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

Wymagania od kandydatów na stanowisko specjalisty ds. rekrutacji, ewaluacji i rozliczeń

– doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z przygotowaniem,
programowaniem, wdrażaniem, rozliczaniem i monitorowaniem
projektów/programów, szczególnie współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej,
– umiejętność bezkonfliktowej i twórczej pracy w zespole,
– zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia,
– inicjatywa w podejmowaniu decyzji,
– dynamika i aktywność w działaniu, odporność na stres.
Wymagane dokumenty OD KANDYDATÓW:
1. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
2. list motywacyjny,
3. kserokopie dokumentów poświadczające:
– wykształcenie ( dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
4. inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje), kwalifikacjach i umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,
5. oświadczenie kandydata, stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
6. oświadczenie kandydata stwierdzającego, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, bądź zaświadczenie o niekaralności w tym zakresie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione jednak nie wcześniej niż w okresie 3 miesięcy przed datą ukazania się ogłoszenia o naborze,
7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
W związku z powyższym aplikacje kandydatów powinny zawierać klauzulę:
„Wyrażam zgodę na publikowanie na tablicy ogłoszeń ZSME – mojego nazwiska, pierwszej litery imienia oraz miejsca zamieszkania dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” .
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Zespole Szkól Mechaniczno-Elektronicznych w sekretariacie dyrektora szkoły.
OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA
30.03. 2014 r.
Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

    Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

    Skip to content