Skip to content

RODO ZSME w Bytomiu

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych z siedzibą w Bytomiu

plac Jana III Sobieskiego 1, 41-902 Bytom
e-mail: zsme@zsmebytom.pl

Dane kontaktowe inspektora: Inspektor IOD Urząd Miejski w Bytomiu
ul. Smolenia 35
e-mail: iod_edu@um.bytom.pl

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych:

1.            W celu realizacji zadań Administratora na podstawie przepisów prawa.

2.            Odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne na podstawie przepisów prawa.

3.            Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa w szczególności w celach archiwalnych;

4.            Osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usuwania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.(UE 2016/679).

5.            Dane osobowe nie będą  podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

6.            Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne.

7.            W przypadku braku podstawy prawnej pozyskiwanie danych osobowych od osób, których dane dotyczą, wymagane jest uzyskanie zgody tej osoby na ich przetwarzanie, a osoba ta jest informowana, że ma prawo cofnięcia zgody w każdym momencie.

 

Klauzula informacyjna rodzice uczniowie ZSME

Klauzula informacyjna_dziennik elektroniczny

Klauzula informacyjna_kontrahenci, partnerzy, dostawcy,wykonawcy

Klauzula informacyjna_nauczyciele

Klauzula informacyjna_postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Klauzula informacyjna_pracownicy

Klauzula informacyjna_rekrutacja_nauczyciele

Klauzula informacyjna_rekrutacja_pozostali pracownicy

Klauzula informacyjna_rekrutacja_pracownicy samorządowi

Klauzula informacyjna_Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Klauzula informacyjna_COVID-19

Klauzula informacyjna_zdalne nauczanie

Klauzula informacyjna_pracownicy – PPK

Klauzula informacyjna_monitoring wizyjny

Klauzula informacyjna_zgoda na wizerunek pracownika

Klauzula-informacyjna_Facebook

Klauzula-informacyjna_strona-internetowa

Klauzula-informacyjna_YouTube

 

 

 

 

    Skip to content