Wyprawka szkolna 2019

Rządowy program pomocy uczniom w 2019 r.  – „Wyprawka szkolna”
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania jest udzielana uczniom:

1)      słabowidzącym,

2)      niesłyszącym,

3)      słabosłyszącym,

4)      z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)      z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6)      z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7)      z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8)      z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7

– posiadającym  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn.zm)  ) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245), uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do: branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego,  klas I – III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I –  IV dotychczasowego czteroletniego technikum    prowadzonych w pięcioletnim technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Ponadto,  pomocą w zakresie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty , objęto uczniów:

1)      słabowidzących,

2)      niesłyszących,

3)      słabosłyszących,

4)      z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)      z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6)      z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7)      z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8)      z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7

– posiadających  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,   albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do: klasy I branżowej szkoły I stopnia,  klasy I pięcioletniego technikum, klasy  I dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, oraz materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, o których mowa w art. 3 pkt. 24 lit. a ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 z późn. zm.), będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do:
1. branżowej szkoły I stopnia,
2. klasy I pięcioletniego technikum,
3. klas I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przed 1 stycznia 2019 r. oraz dopuszczonych od 1 stycznia 2019 r., zgodnie z art. 115 ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2245 i 2432), będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do:
1. klasy II i III branżowej szkoły I stopnia,
2. klas II-IV dotychczasowego technikum czteroletniego prowadzonych w pięcioletnim technikum.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 3 pkt. 24 lit. b ustawy o systemie oświaty będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do:
1. klasy I branżowej szkoły I stopnia,
2. klasy I technikum pięcioletniego,
3. klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.

 

TRYB UDZIELANIA POMOCY

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy:

Ø  złożyć wniosek do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020. Wniosek składa się w terminie ustalonym przez prezydenta miasta, właściwego ze względu na siedzibę szkoły. Wniosek może złożyć rodzic ucznia, prawny opiekun, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, pełnoletni uczeń, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba – za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka  albo pełnoletniego ucznia.

Termin złożenia wniosku do dyrektora szkoły upływa 6 września 2019 r.

Ø  Do wniosku należy dołączyć:

–   kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa powyżej.

 

wzór wniosku

 

Ø  Rodzice (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka), pełnoletni uczeń dokonują zakupu podręczników.

Ø  Zwrotu kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, podręczników do kształcenia w zawodach lub materiałów edukacyjnych dokona dyrektor szkoły po przedłożeniu dowodu ich zakupu, do wysokości wartości pomocy.

Ø  W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, podręczników do kształcenia w zawodach lub materiałów edukacyjnych jest faktura VAT, wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka, lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia, należy dołączyć do niego informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio za zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”.

Ø  W przypadku zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych dla grupy uczniów, koszty zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych są zwracane po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu. Potwierdzenie zakupu powinno zawierać: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Podmiot, który dokonał zakupu wystawia potwierdzenie zakupu na podstawie faktury VAT oraz  listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki lub materiały edukacyjne.

Ø  Termin złożenia wniosku przez szkołę do Wydziału Edukacji upływa 10 września 2019 r. Do wniosku  dyrektor szkoły  przekazuje listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy. W/w termin może ulec zmianie w przypadku wcześniejszej weryfikacji danych przez  Kuratorium Oświaty.

Ø  realizacja zwrotu rodzicom, prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka albo pełnoletnim uczniom kosztów zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych, nastąpi do dnia 6 grudnia  2019 r.

Proszę zwrócić uwagę na zakres wydatków kwalifikowanych w programie, nie obejmują one wydatków związanych z zakupem ćwiczeń, atlasów, słowników itp. wydawnictw.

Pomoc udzielana jest niezależnie od dochodu.

PREZYDENT MIASTA

Mariusz Wołosz

 

 

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 18.07.2019 r, poz. 1342) oraz uchwała nr 60/2019 Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r.- „Wyprawka szkolna”.

Wyprawka_szkolna_2019_-_rozporządzenie_Rady_Ministrów

Wyprawka_szkolna_2019_-_uchwała_Rady_Ministrów

Wyprawka_szkolna_2019_-_załącznik_do_uchwały

    Zapisz się! Praca i wypłata!