Informacja dla uczniów i absolwentów, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu maturalnego w 2021 r.

Informujemy uczniów,  którzy złożyli do 30 września 2020 r. deklarację wstępną przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz absolwentów, którzy złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego:

w 2021 r. egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz z przedmiotów dodatkowych wyłącznie w części pisemnej,

z zastrzeżeniem osób, które w postępowaniu rekrutacyjnym na  uczelnię zagraniczną  muszą przedstawić wynik z części ustnej egzaminu. Zadeklarowane  egzaminy w części ustnej są automatycznie anulowane, z wyjątkiem sytuacji, w której zdający przedstawi  dyrektorowi szkoły – do 7 lutego 2021 r. – informację o obowiązku zdawania egzaminu w części ustnej.

Przystąpienie do egzaminu dodatkowego na poziomie rozszerzonym  jest  nieobowiązkowe – uczeń/absolwent może dokonać korekty np. na wypełnionej wcześniej deklaracji lub ponowne wypełnić deklarację– w wersji A ( dostępna na stronie OKE Jaworzno) w terminie do 7 lutego 2021 r.
Informacje, które będą wydrukowane na świadectwie dojrzałości:

jeśli zdający zadeklarował przystąpienie do części ustnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym:
1. i nie przystąpił do tego egzaminu lub egzamin mu unieważniono – na świadectwie otrzyma wynik 0%
2. otrzymał poniżej 30% punktów– na świadectwie będzie miał adnotację: „W 2021 r. egzaminu nie przeprowadzano.”
3. otrzymał min. 30% punktów – na świadectwie będzie miał wynik uzyskanych punktów procentowych (np. 30%; 58%; 100%).

 

jeśli zdający zadeklarował przystąpienie do części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym i:
1. nie przystąpił do tego egzaminu lub egzamin został mu unieważniony – na świadectwie otrzyma wynik  0%
2. przystąpił do egzaminu maturalnego – na świadectwie będzie miał wpisany wynik procentowy, jaki uzyskał na egzaminie (np.: 0%; 12%; 36%; 80%).

    Zapisz się! Praca i wypłata!