Szkoła Branżowa I stopnia nr 3 – młodociani pracownicy

Działając na podstawie Rozporządznia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. poz. 410):

§ 4. 2. W przypadku uczniów będących młodocianymi pracownikami, zajęcia praktyczne zaplanowane do zrealizowania w okresie, w którym wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, mogą być, w  uzgodnieniu z pracodawcą, zrealizowane do końca roku szkolnego 2019/2020 lub w klasach programowo wyższych. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty uczniowie ci mogą realizować zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego teoretycznego lub z zakresu kształcenia ogólnego przewidziane do realizacji w tej samej klasie lub w klasach programowo wyższych

informuję, że młodociani pracownicy zajęcia praktyczne realizują zgodnie z normalnym trybem pracy szkoły (1 dzień w tygodniu zgodnie z planem lekcji), pozostałe dni tygodnia uczniowie poświęcają na kształcenie ogólne i zawodowe teoretyczne w systemie on-line.

Wszystkie nieścisłości  prosimy wyjaśniać bezpośrednio z CECH-em (tel: 783-220-002)

    Zapisz się! Praca i wypłata!